Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης & Έρευνας


Το ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ιδρύθηκε στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2010.

Βάση καταστατικού, σκοπός του «Ινστιτούτου Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης & Έρευνας» είναι: η συνεχής και προγραμματισμένη αλληλοενημέρωση και επιμόρφωση των Eλλήνων Καρδιολόγων, Παθολόγων, Γενικών Ιατρών συμπεριλαμβανομένων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων επί των εξελίξεων στην πρόληψη, θεραπεία και έρευνα των Καρδιαγειακών Νοσημάτων, καθώς και την ενημέρωση του πληθυσμού για τις κατακτήσεις της ιατρικής στον τομέα αυτό.

Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Η διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Δημοσίων Συζητήσεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες Ελληνικές ή ξένες επιστημονικές εταιρείες. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών θα είναι η συνεχής βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου και η αλληλοενημέρωση των μελών του Επιστημονικού Σωματείου.

Η ίδρυση Κέντρων Έρευνας, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών ή Μετεκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η έκδοση βιβλίων ή περιοδικών με χρήση των συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, η εκπόνηση ερευνητικών μελετών και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από το σκοπό του Επιστημονικού Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον.

Η συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με τις Ελληνικές ή ξένες Επιστημονικές Εταιρίες αντίστοιχες με το αντικείμενο του Ινστιτούτου, καθώς και με κρατικούς φορείς, σε θέματα κοινών στόχων, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Σωματείου.

Η διοργάνωση Συνεδρίων, Ελληνικών ή/και Διεθνών, με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Επιστημονικού Σωματείου.

Για την επίτευξη των σκοπών του και, ειδικότερα, για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του, το Επιστημονικό Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Επιστημονικού Σωματείου.

ikee